ALGEMENE VOORWAARDEN


Ondernemingsgegevens:

Fantina Van Berendoncks, handelend onder de naam FantiFlow / Fanticopy
Lange Lobroekstraat 164
2060 Antwerpen
Ondernemingsnummer: BE0747888707

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Wanneer je ingaat op een offerte van FantiFlow / Fanticopy aanvaard jij deze algemene voorwaarden.
Ze hebben voorrang op jouw algemene voorwaarden, tenzij we schriftelijk anders zijn overeengekomen. De laatste versie van dit document is altijd van toepassing.

2. Aanbod, offerte en aanvaarding

2.1. Mijn offerte is 1 maand geldig tenzij anders vermeld in de offerte. Na jouw schriftelijke goedkeuring van de offerte plan ik de opdracht in. Dit mag per mail gebeuren.

2.2. Het aanbod gebeurd via de website, e-mail of sociale media.

2.3. FantiFlow / Fanticopy heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 

3. De oplevering

3.1. Je ontvangt de afgewerkte opdracht op de afgesproken datum. Indien de planning om dringende redenen verschuift, breng ik je daarvan tijdig op de hoogte.

3.2. Wijzig je de opdracht? Dan kan dat invloed hebben op de afgesproken levertermijn en/of de prijs. Ik breng je daarvan op de hoogte, zodat we nieuwe afspraken kunnen maken. 

3.3. Wanneer je akkoord gaat met de offerte en m.a.w. het aanbod accepteert, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer je de overeenkomst voortijdig zou beëindigen, zal je toch tot volledige betaling moeten overgaan. 

4. De feedbackronde
4.1. Bij bepaalde producten, pakketten en diensten heb jij als klant recht op een feedbackronde. Dit wordt op voorhand schriftelijk of mondeling meegedeeld.

4.2. Op basis van jouw aangeleverde aanpassingen herwerk ik de opdracht en bezorg ik je een tweede versie. Die zit inbegrepen in de prijs, tenzij jouw wijzigingen drastisch afwijken van de oorspronkelijke opdracht. Dat betekent dat ik een geheel nieuwe opdracht moet maken. In dat geval bekijken we samen of er een nieuwe offerte nodig is.

4.3. Als klant behoudt jij het recht op een feedbackronde, ook na betaling van de factuur. Heb je de feedbackronde 14 dagen na oplevering nog niet gebruikt? Dan beschouw ik de opdracht als goedgekeurd en sluit ik ze af.

5. Hoe worden de prijzen uitgedrukt?

De vermelde prijzen worden altijd uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw (21%). Elke opdracht is anders. De prijs die ik opgeef in een offerte geldt dus niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij we dat samen zo afspreken in het kader van een vaste samenwerking of abonnementsformule. Ik behoud het recht om mijn tarieven jaarlijks te herzien.

6. Hoe verloopt de betaling?
6.1. De factuur wordt opgestuurd bij de afronding en het doorsturen van de opdracht.

6.2. De factuur is ten laatste betaalbaar 14 dagen na factuurdatum. Het gehele bedrag van de factuur wordt in één keer overgeschreven naar de rekeningnummer vermeld op de factuur.

6.3. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Klachten bij deze factuur zijn enkel ontvankelijk als je ze schriftelijk laat weten binnen de 10 dagen na uitgiftedatum.

7. Klachten

7.1. Als klant ben je steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.

7.2. Tenzij ik binnen de 10 dagen na de factuurdatum een schriftelijke klacht heb ontvangen, beschouw ik mijn factuur als aanvaard. Als een factuur geprotesteerd en niet betaald wordt, betekent dit ook dat de aangeleverde producten en diensten niet gebruikt mogen worden. Als achteraf blijkt dat de producten en diensten toch gebruikt werden, dan moet de factuur alsnog voldaan worden.

8. Intellectuele eigendom

Op de diensten en producten die ik lever zijn auteursrechten van toepassing. De opgeleverde diensten en producten blijven dus mijn intellectuele eigendom totdat de volledige factuur is voldaan. Op dat moment draag ik de intellectuele rechten over aan jou als eindklant en mag je die gebruiken en hergebruiken naar wens.

9. Verwerking persoonsgegevens

Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als klant, akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform de privacy policy van FantiFlow / Fanticopy. Deze algemene voorwaarden lees je dus in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op de website.

10. Herroepingsrecht

Artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht bepaalt dat de klant binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd. De klant die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen. Hierbij is het aan de klant om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk moeten meedelen aan FantiFlow / Fanticopy:

– De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
– Naam en adres van de klant;
– Handtekening van de klant;

Een eventuele retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder binnen 14 kalenderdagen na gebruik van het herroepingsrecht. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de klant, behalve als het product niet conform is. Binnen de termijn, moet de klant het product terugsturen naar FantiFlow / Fanticopy en een retour document aanvragen via hello@fantiflow.com. Het teruggestuurd product dient te beschikken over een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization), op risico van ter onverrichter zake terugzending naar de klant.

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld herroepingsrecht en bij een onbeschadigd en volledig product, zal FantiFlow / Fanticopy binnen zeven werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de klant aan FantiFlow / Fanticopy betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze. Bij onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de klant, voor eigen rekening en risico van de klant.

11. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.